اعتقاد نامه

  • Drucken

 

اعتقاد نامه

ما ايمان داريم که انجيل کلام خداوند است

کتاب مقدس در زندگی ما معتبر است

ما ايمان داريم

نگهدارنده و تکميل کننده تمامی حیات است که خدا

خدا مردم را بصورت پدر در پسر عيسی مسیح و روح القدس ملاقات میکند

انسان از تمام موجودات دیگر فرق داره ، از آنجایی که او انتخاب شده برای مشارکت پُرمحبت با خدا

این مشارکت از طريق گناهِ انسان و ايمان نداشتنِ او به خدا، شکسته شده است

عیسی مسيح با زندگی خود و با مرگِ خود بر روی صلیب و با قیام خود، نجات را برای تمامی انسانها آورد

، بلکه هر کسی که به او ایمان آورد، دیگر نبايد از مرگ و دادگاه آخر ترس داشته باشد

آنها برای هميشه با خدا زندگی خواهند کرد و امروز نيز در خداوند قدرت تبدیل را در زندگیشان تجربه می کنند

روز پنتکا ست، روح القدس وارد زندگی مسيحیانِ کلیسا شد٠

وظیفه ما از این لحظه به بعد اين است که، در قدرت خداوند، در تمامی جهان از طريقِ کلام مقدس و در عمل

خبرِ خوشِ عيسی مسيح را به همه برسانيم مژده

مسيحيان به اميد آن روزی زندگی می کنند که خداوند عيسی مسيح دوباره بازگردد

اميد خلقتی نو و زندگيی جاويد با خدا به