PERSIANCHRISTIAN.CH

                                      کليسای        ايرانيان         سوييس


هدف ما

 هدف اين سايت اين است که،مردم فارسی زبان را به راه و رابطه
    و با خداوند يک رابطه زيباشخصی با عيسی مسيح آشنا سازد
                                  جهت زندگیِ بهتر را داشتن است
  همينطورتا آنجايی که امکان دارد، کمک کردن به مردمی که در روح،
                                       جسم و جان در ضرورت هستند  
برای پيش برد اين هدف، ما مراسم کليسايی ، تفريحی و مشارکت با يکديگر
                                     و خانوادها وجوانان راتدارک می دهيم
   برای شرکت در مراسم کليسا و مراسم تفريحی و غيره تدارکات حمل ونقل
                                        تا جای امکان برای اين اشخاص از طرف
                                                    کليسا برنامه ريزی خواهد شد